Integrált menedzsment rendszerek: Környezetvédelem

A BorsodChemben bevezetett integrált irányítási rendszer magába foglalja a környezetközpontú, a minőség, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszereket. A környezetközpontú irányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően működtetjük.
 
A gyártási technológiáink rendelkeznek egységes környezethasználati engedéllyel (un. IPPC engedély - Integrated Pollution Prevention and Control). A technológiai folyamataink megfelelnek az elérhető legjobb technológia (BAT - Best Available Techniques) követelményeinek. Környezetvédelmi tevékenységünk valamennyi jogszabályi előírásnak eleget tesz.
 
A BorsodChem rendszeres tájékoztatást nyújt tevékenységeinek környezetvédelmi és biztonsági vonatkozásairól a környező lakosságnak, a civil szervezeteknek és egyéb érintett feleknek. A környezetünkben élő tanulókat és a környező települések polgármestereit rendszeresen meghívjuk nyílt napjainkra. Emellett támogatunk környezetvédelmi konferenciákat, publikációkat és programokat is.

Környezetvédelmi céljainkat az EBK politika alapján határozzuk meg. E célok egyik legfontosabb kritériuma az egyes környezeti elemekbe történő kibocsátások csökkentése. A célok eléréséhez programokat dolgozunk ki, melyek közül napjainkban a legjelentősebbek:
  • A berentei veszélyes hulladék lerakó rekultivációja (2009-ben kezdődött) 
  •  A betárolt magas sótartalmú technológiai vizek mennyiségének csökkentése, majd a kiürített sósvizi medencék rekultivációja
  • Energiatakarékos, ún. SML típusú anódok cseréje a Klór gyárban 2010 végére
  • A korábban kiépített szennyvíz monitoring rendszer bővítése
  • A Szennyvíztisztító Üzem területén feltárt szennyezés félüzemi kísérleti kármentesítő rendszerének beindítása

 
 
Nagyobb méretért kattintson a képre!

 


Nagyobb méretért kattintson a képre!

 

Energia hatékonyság

Folyamatos beruházásokat végzünk annak érdekében, hogy ahol csak lehetséges csökkentsük a CO2 kibocsátást azzal, hogy fosszilis energiaforrást takarítunk meg, vagy hasznosítjuk a hulladékhőt. Fűtésre használjuk a Szennyvíztisztító Üzemben a szennyvíz szerves anyag lebontása során keletkező biogázt. A Membráncellás Klór Üzem villamos energia igénye nagymértékben lecsökkentette a klór gyártásához szükséges energia felhasználást. Irodaépületeink nagy része hőszigetelt, ezenkívül a fűtésüket mindenhol nagy hatékonyságú és szabályozható rendszerek biztosítják.

Felszínivíz védelem
A BorsodChem ipari víz igényét a Sajó folyóból nyeri. Gyártási folyamatainkhoz lágyított és ionmentes vizet használunk, amelyeket saját vízkezelő létesítményeinkben állítunk elő. A vízkezelési technológiák fejlesztése során fontos szempont a korszerű, környezetkímélő eljárások alkalmazása. A termékek gyártásánál törekszünk a takarékos vízhasználatokra és a lehető legnagyobb mértékű vízvisszaforgatásokra, vízújrahasználatokra.

A gyár területén keletkező összes szennyvizet a Sajóba történő kibocsátás előtt a társaság Szennyvíztisztító Üzemében kezeljük, ahol fizikai, kémiai és biológiai tisztítás történik.  A szigorodó környezetvédelmi és technológiai követelményeknek való megfelelés érdekében folyamatosan fejlesztjük a szennyvíztisztítás módszerét. 2009-ben kezdte meg működését egy korszerű SBR (Sequencing Batch Reactor) szennyvíztisztító egység, amelynél helytakarékosan, hatékonyan egy reaktorban játszódik le többféle tisztítási folyamat, a szerves anyag- és a nitrogén lebontása, valamint a szennyvíz ülepítése.

A kibocsátott tisztított szennyvíz minősége megfelel az előírásoknak, amit önellenőrzés keretében, az on-line műszerekkel történő figyelés mellett, rendszeresen vizsgálunk. Folyamatosan bővülő on-line mérőállomásokon mért adatok egészítik ki azt a monitoring rendszert is, amelyet a gyártástechnológiákban keletkező szennyvizek minőségének nyomon követésére használunk.

Talaj, talajvíz-védelem
A BorsodChem egész területére vonatkozóan kiépítettünk egy komplex monitoring rendszert annak érdekében, hogy rendszeresen figyeljük a felszín alatti vizeink állapotát. Ennek segítségével megfelelő időben beazonosíthatjuk az esetlegesen keletkező szennyeződéseket, illetve nyomon követhetjük a múltból származó, már feltártakat egyaránt.
 
A Klór Üzem alatt található higany-szennyezéshez kapcsolódóan rendelkezünk a Környezetvédelmi Felügyelőség által elfogadott aktív védelmi koncepciótervvel, amely szükség esetén azonnal alkalmazható. A rendszeresen végzett vizsgálati eredmények alapján azonban az látszik, hogy a szennyezés nem mozdult el. A VCM gyártás területén KIOP program keretén belül, EU-s forrás felhasználásával kiépítettünk egy, a  talajvíz 1,2-diklóretán szennyezettségét megszüntető kármentesítő rendszert. A mentesítő technológia a terveknek megfelelően, hatékonyan üzemel.

Levegőtisztaság-védelem
Tevékenységeink levegőminőségre gyakorolt hatását – az alkalmazott korszerű technológiáknak köszönhetően – minimális szinten tartjuk. Gyártástechnológiánk légtéri kibocsátásai minden vonatkozásban megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az új termelő egységeinknél már a tervezés fázisában kiemelt figyelmet kap a környezeti kockázatok minimalizálása. A határértékeknek történő megfelelés nyomon követése belső és külső akkreditált laboratóriumi mérésekkel történik. A kritikus légterhelő pontokon (foszgénes technológiák, melléktermék-elégetők) on-line füstgázelemezők üzemelnek. A légtéri kibocsátások levegőminőségre gyakorolt hatását az államilag működtetett Országos Légszennyezettségi Mérőhálózaton túl a BorsodChem több mint két évtizede külső partnerek bevonásával önként is ellenőrzi.
 
Üvegházhatású gázzal (HFC) töltött hűtő berendezéseink megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, az előírt folyamatos szivárgás érzékelők letelepítése és a berendezések nyilvántartásba vétele befejeződött, a szükséges szivárgás vizsgálatok tervszerűen, ütemezetten folynak. Terveink között szerepel, hogy ezeket a hűtőközegeket korszerűbbekre cseréljük.
 
Hulladékkezelés
A hatékony és környezettudatos hulladékkezelési stratégiákat átültettük a mindennapi gyakorlatba.
Következetesen vezetünk be olyan új technológiákat, amelyek megelőzik a hulladékok keletkezését és csökkentik a keletkező hulladékok veszélyességét. Ilyen eljárások például a membráncellás klórgyártás (2006), a higany-katódos eljárással működő üzemben képződő sóléiszap előkezelési technológiájának fejlesztése (2008), valamint az új víz-előkezelő technológia (2009).
 

Ahol lehetséges visszaforgatást és újrahasznosítást alkalmazunk. A szerves melléktermékeket hőtermelésre, a bomlási folyamatok során keletkezett termikus energiát pedig gőztermelésre használjuk.  Az izocianát technológiákban melléktermékként keletkező sósavgázt a vinil-klorid gyártásban hasznosítjuk, ami így a PVC termékbe épül be.
 
Az égetéssel ártalmatlanítható hulladékok kezelését külső vállalkozásokkal végeztetjük. Az évek folyamán ezekkel a vállalkozásokkal megbízható, stabil partneri kapcsolat alakult ki, így biztosított, hogy a hulladékok a jogszabályi előírásoknak, illetve a legmagasabb szakmai színvonalnak megfelelő módon kerülnek ártalmatlanításra.

KIOP pályázatból megvalósított, szennyezett talajvíz 1,2-diklór-etán kármentesítése
A VCM Üzem területén a KIOP támogatásból 2006-ban megkezdett környezetvédelmi beruházás 2007-ben a sztrippelő egység megépítésével befejeződött. A 2007. novemberi próbaüzem befejezése után a kármentesítő rendszert 2008. februárjában üzembe helyeztük. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a technológia problémamentesen működik. A kármentesítés folyamatosságát akadályozó meghibásodás nem történt, a folyamatos felügyelet mellett a technológia a tervezett feladatot maradéktalanul ellátja.

A projektben az előzetesen meghatározott határidőkre ún. indikátor paraméterekkel jellemezhető célállapotot - az előírt mennyiségű szennyezőanyag kitermelésével - már elértük. A monitorozás eredményeinek alapján megállapítható, hogy a szennyeződés terjedése megállt, azonban a szennyezés kiterjedésének a csökkentéséhez még hosszú ideig tartó mentesítés szükséges.
 
A meghatározott indikátorok alakulása
 
  Kitermelt talajvíz mennyisége (m3) Visszanyert 1,2 diklór-etán mennyisége (tonna)
  Tényleges érték Célérték
(az adott év végéig)
Tényleges érték Célérték
(az adott év végéig)
2007.12.31-ig 40.392   7,089  
2008.03.31-ig 48.147   7,825  
2008.06.30-ig 55.329   8,300  
2008.09.30-ig 63.742   9,863  
2008.12.31-ig 73.113 65.800 10,856 8,27
2009.03.31-ig 83.305   13,036  
2009.06.30-ig 92.139   13,555  
2009.09.30-ig 100.000   13,971  
2009.12.31-ig 111.666 89.800 14,228 10,675
2010.03.31-ig 129.197   16,271  
2010.06.30-ig 150.969   17,871  
2010.09.30-ig 162.847   19,121  
2010.12.31-ig 175.517 113.800 20,462 13,076
2011.03.31-ig 183.157   21,802  
2011.06.30-ig 189.816   22,754  
2011.09.30-ig 196.819   23,380  
2011.12.31-ig 203.847 137.800 24,014 15,477
2012.03.31-ig 211.251   24,973  
2012.06.30-ig 218.938   25,728  
2012.09.30-ig 224.500   26,342  
2012.12.31-ig 229.507 161.800 26,486 17,871
2013.03.31-ig 240.807   27,360  
2013.06.30-ig 255.852   28,329  
2013.09.30-ig 265.386   28,887  
2013.12.31-ig 274.162 185.800 29,568 20,279